Sopimusehdot

NETS Plus vuokrasopimusehdot 14/13

(LIITE A1)

 

Lataa PDF muodossa

 1. OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE
  Tämän sopimuksen osapuolet ovat Oy Winpos Ab:n Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa (Typs 14/13) mainittu Asiakas palvelun tilaajana (jäljempänä Asiakas), ja Oy Winpos Ab (jäljempänä Toimittaja).
  Nämä sopimusehdot koskevat ”NETS Plus” -vuokramaksupääteratkaisun käsittävää palvelua, joka siten kuin tässä sopimuksessa on tarkemmin määritelty, sisältää seuraavat elementit:
  – Myyntipisteratkaisu korttimaksujen vastaanottamiseen käsittäen sirukortinlukijan tai maksupäätelaitteen sen mukaisesti, mitä Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa on mainittu.
  – Näiden ehtojen kohdassa 20 määritelty vaihtolaitepalvelu
  – NVP -katevarmennuspalvelu
  – NKP -keskitetty kortinkäsittelypalvelu
  – WEB -raportointipalvelu
  – XML -rajapinta maksupäätelaitteen ja kassajärjestelmän välillä
  NETS Varmennuspalvelu (NVP) on NETS Finland Oy:n maksupäätteille tarkoitettu tiedonsiirto- ja reitityspalvelu, jonka avulla voidaan hyödyntää IP-pohjaista liikennöintiä korttitapahtumien online-varmennuksissa. Palvelun hyöty on, että online-varmennukset voidaan toteuttaa entistä nopeammin ja halvemmin.
  NETS Keskitinpalvelu (NKP) on NETS Finland Oy:n maksupäätteille tarkoitettu keskitetty ASP-pohjainen tiedonsiirto- ja pankkiyhteyspalvelu, jonka avulla voidaan hyödyntää IP-pohjaista liikennöintiä korttitapahtumien välityksessä. Keskitinpalvelua käyttävät yritykset ulkoistavat korttimaksuihin liittyvät back office-toiminnot NETS Finland Oy:lle. Tällä tavoin korttitapahtumat voidaan käsitellä keskitetysti jopa yhdellä pankkiyhteydellä, ja saadaan keskitetyt raportointipalvelut ja liittymät muihin järjestelmiin.
  NETS Plus EMV vuokrapalvelu ei sisällä eikä tämä sopimus kata:
  – Tietoliikenneyhteyksiä eikä –kustannuksia
  – Vaihtolaitepalvelun ylittävää vakuutusturvaa
  – Tarvikkeita
  – Käyttökoulutusta tai asennuspalvelua
 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
  Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle NETS Plus-maksupääteratkaisuun liittyvät Laitteet, Ohjelmistot ja Palvelut (jäljempänä yhteisesti ”Kohde”). Toimittaja sitoutuu toimittamaan Ohjelmistot ja Laitteet asiakkaalle jäljempänä kohdassa 5 tarkoitettuna sopimusajan alkamispäivänä.
 3. OMISTUSOIKEUS
  Kaikki Laitteet ja Ohjelmistot ovat Toimittajan tai Toimittajan alihankkijan omaisuutta. Asiakas ei tämän sopimuksen perusteella saa Laitteita eikä Ohjelmistoja omistukseensa. Asiakkaan tulee Toimittajan edellyttämällä tavalla merkitä kaikkiin tämän sopimuksen yhteydessä saamiinsa Laitteisiin ja Ohjelmistoihin, että ne ovat Toimittajan omaisuutta. Asiakas ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa tai lainata Kohdetta tai sen osaa taikka hallintaa kolmannelle osapuolelle.
  Mikäli Kohde tai sen osa ulosmitataan tai takavarikoidaan, Asiakkaan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon Toimittajan omistusoikeus Kohteeseen ja ilmoittaa Toimittajalle tapahtuneesta. Asiakkaan tulee kaikin tavoin pyrkiä ennakkoon estämään Kohteeseen kohdistuva ulosmittaus tai takavarikko. Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset. Mikäli Asiakas haluaa hakea yrityskiinnityksen vahvistamista omaisuuteensa, Asiakas on velvollinen hankkimaan kiinnityksenhaltijalta Toimittajan hyväksymän etukäteisvahvistuksen siitä, että Laitteet ja Ohjelmisto eivät kuulu yrityskiinnityksen piiriin, elleivät Asiakas ja Toimittaja ole erikseen toisin sopineet.
 4. PALVELUN HANKINTA JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN
  Toimitus- ja Ylläpitosopimuksen allekirjoituksella Asiakas vakuuttaa Toimittajalle, että hän on tutustunut Kohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että Kohde vastaa niitä vaatimuksia, joita Asiakkaalla on palvelun kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista Kohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
  Toimittaja sitoutuu toimittamaan Laitteet ja Ohjelmistot sopimuksen mukaisessa kunnossa sovittuna toimituspäivänä. Asiakkaan tulee välittömästi Laitteiden ja Ohjelmistojen toimituksen tapahduttua tarkastaa Laitteet ja Ohjelmistot huolellisesti. Asiakkaan tulee vastaanottotarkastuksessa tarkistaa Kohteen toimivuus, ml. että Asiakas voi Kohteen avulla hyväksyä haluamiaan korttimaksuja ja että niiden tilitykset tapahtuvat Asiakkaan määrittämälle pankkitilille sekä muut Asiakkaan kannalta oleelliset seikat.
  Jos Kohde on viallinen tai puutteellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle tästä välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluessa toimituksesta lukien, uhalla, että Asiakkaan katsotaan muuten hyväksyneen toimitus. Mikäli toimitus on ollut viallinen tai puutteellinen ja mikäli Asiakas on ilmoittanut tästä Toimittajalle edellä sanotun mukaisesti, Asiakas ei ole velvollinen ostamaan palvelua. Mikäli asiakas haluaa käyttää oikeuttaan olla ostamatta palvelua, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Toimittajalle kahden (2) pankkipäivän kuluessa toimituksesta lukien uhalla, että Asiakkaan katsotaan muutoin menettäneen tämä oikeutensa.

 5. VARSINAINEN SOPIMUSAIKA JA SOPIMUSAJAN PIDENTÄMINEN
  Varsinaisen sopimusajan pituus on 36 kk, ellei Asiakkaan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu Toimittajan Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa. Sopimusajan alkamispäivä on mainittu Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa. Mikäli sopimusajan alkamispäivää ei ole mainittu sopimuksessa, sopimuksen alkamispäivä on Kohteen vastaanoton jälkeinen päivä. Varsinaisen sopimusajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden sopimusjaksoissa, ellei jompikumpi osapuoli ole irtisanonut sopimusta päättymään vähintään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa ennen uuden kuuden (6) kuukauden sopimusjakson alkamista. Suoritettuja maksuja ei palauteta sopimuksen päättymisen yhteydessä.
  Mikäli tämä sopimus päättyy muusta syystä kuin Toimittajan sopimusrikkomuksen vuoksi ennen kuin sopimus edellä olevan kappaleen perusteella päättyisi, Asiakas on velvollinen suorittamaan Toimittajalle korvauksena sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä 50 % jäljellä olevan sopimusajan palvelumaksuista kuitenkin vähintään 300€ (alv 0%) sekä korvaamaan Toimittajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneen vahingon.
 6. SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT
  Asiakas on velvollinen suorittamaan tämän sopimuksen mukaisista palveluista perustamismaksun ja toistuvan palvelumaksun. Toistuva palvelumaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka veloitetaan kuuden (6) kuukauden laskutusjaksoissa etukäteen. Sopimuksen perustamismaksu ja palvelumaksun kuukausittainen määrä on mainittu Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa. Toimittajalla on oikeus korottaa toistuvaa palvelumaksua Toimittajalle sopimuksen allekirjoitushetken jälkeen aiheutuneita lisäkustannuksia vastaavalla määrällä, mikäli Toimittajan mahdolliselle jälleenrahoitukselle tai tälle sopimukselle tai Toimittajan tähän sopimukseen perustuville saataville määrätään leima- tai luottovero tai muu vero tai maksu tai mikäli Toimittajan mahdollisen jälleenrahoituksen kustannuksissa tapahtuu muu olennainen muutos tai mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat siten, että Toimittajalle aiheutuu lisäkustannuksia.
  Palvelujen hinta indeksitarkistetaan automaattisesti vuosittain kohdassa 5 mainitun varsinaisen sopimusajan päättymisen jälkeen. Referenssinä käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä Internetissä julkaistua Yksityisen sektorin Työvoimakustannusindeksiä siten, että huomioidaan varsinaisen sopimusajan viimeinen vuoden jälkeinen indeksikorotus.
  Toimittajalla on myös oikeus muuttaa tämän sopimuksen mukaisia hintoja. Toimittaja voi muuttaa toistuvaismaksuja vain varsinaisen sopimusajan päättyessä. Toimittajan tulee ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen sen sopimusjakson alkamista, jona muutos tulee voimaan. Saatuaan muutoksesta tiedon Asiakkaalla on 14 päivää aikaa kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään meneillään olevan sopimusajan päättyessä, mikäli Asiakas ei hyväksy hinnan korotusta.
 7. PALVELUMAKSUJEN JA MUIDEN MAKSUJEN ERÄÄNTYMINEN SEKÄ VIIVÄSTYSKOROT JA KULUT
  Toimittaja toimittaa Asiakkaalle kutakin laskutuskautta koskevan palvelumaksun laskun viimeistään 10 päivää ennen kyseessä olevan palvelumaksun eräpäivää. Muut tämän sopimuksen mukaiset maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.
  Asiakas sitoutuu aina suorittamaan palvelumaksun ja muut tähän sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä mitään vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia siten, että suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä Toimittajan vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä. Asiakkaan maksuvelvollisuus on ehdoton ja riippumaton Kohteen mahdollisista vioista tai puutteista, kunnosta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, Asiakkaan oikeudesta tehdä kolmansiin henkilöihin kohdistuvia vaatimuksia tai kolmansien henkilöiden oikeudesta tehdä Asiakkaaseen kohdistuvia vaatimuksia, ellei jokin edellä mainittu seikka johdu tämän sopimuksen mukaan Toimittajan vastuulle kuuluvasta, Asiakkaalle vähäistä suurempaa vahinkoa aiheuttavasta viasta tai puutteesta, jota Toimittaja ei ole tämän sopimuksen kohdan 9 tai 20 mukaisesti ottanut korjattavakseen.
  Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta perustamis- ja hinnastonsa mukaisen laskutuspalkkion lisäksi Asiakkaan pyynnöstä suoritetuista erityispalveluista tai –töistä korvausta kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti. Palvelumaksun tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä Toimittajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja
  suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskoron määrä on 10 prosenttia p.a. mutta kuitenkin aina vähintään korkolain mukaisen viivästyskoron määrä. Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle palvelumaksun ja muiden tämän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
  Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan pyynnöstä tehdystä matka-ajasta puolet voimassa olevan hinnaston mukaisesta tuntiveloitushinnasta. Matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset veloitetaan Asiakkaalta erikseen. Tavanomaisista poikkeavista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.
  Toimittajalla on oikeus veloittaa korvaus sellaisista lisäkustannuksista, joita Toimittajalle on aiheutunut Asiakkaan toimittamasta väärästä aineistosta tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä. Maksun viivästymisen perusteella Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimukseen perustuvien velvoitteidensa täyttäminen vapaan harkintansa mukaan kokonaan tai osittain.
 8. VEROT, MAKSUT JA KUSTANNUKSET
  Palvelumaksuun ja muihin Asiakkaan maksettavaksi tuleviin maksuihin lisätään mahdollinen arvonlisävero. Asiakas on velvollinen maksamaan palveluun liittyvän arvonlisäveron palvelumaksun tai muun arvonlisäverollisen maksun maksamisen yhteydessä.
 9. PALVELUUN LIITTYVIEN LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN KUNTO JA VIRHEELLISYYS
  Toimittaja vastaa tämän sopimuksen mukaisesti Laitteiden tai Ohjelmistojen toimituksesta, kunnosta ja laadusta, takuusta, huollosta ja huollon sekä varaosien saatavuudesta siltä osin, kuin Ohjelmisto ja Laite on Toimittajan tai Toimittajan alihankkijan NETS Finland Oy:n itsenäisesti kehittämä ja tuottama eikä perustu kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai laitteisiin.
  Sikäli, kuin Asiakas on ilmoittanut Toimittajalle Ohjelmiston virheestä eikä ole kohdan 4 mukaisesti ilmoittanut käyttävänsä oikeuttaan jättää palvelu ostamatta tai mikäli Ohjelmistoon tulee myöhemmin Toimittajan vastuulla oleva virhe tai puute, Toimittaja sitoutuu aloittamaan virheen selvityksen ja korjauksen viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa virheilmoituksen saapumisesta ja sitoutuu jatkamaan virheen selvitys- ja korjaustyötä Toimittajan säännöllisenä päivittäisenä työaikana.
  Toimittajalla on oikeus korjata sellaiset pienet Ohjelmiston virheet, jotka eivät häiritse Kohteen käyttöä edellisessä kappaleessa mainittua korjausajankohtaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua virheilmoituksesta tai seuraavassa Ohjelmiston ohjelmaversiossa.
  Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle, milloin virheen selvittäminen aloitetaan. Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä siirtää huolto- ja ylläpitotehtävän suorittaminen erikseen sovittavaan myöhempään ajankohtaan.
  Toimittaja raportoi palvelusta Asiakkaalle ja tekee suoritetuista huolto- ja korjaustoimenpiteistä asianmukaiset merkinnät Asiakkaan käyttöön.

 10. PALVELUUN LIITTYVIEN LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
  Asiakas on velvollinen käyttämään palveluun liittyviä Laitteita ja Ohjelmistoja huolellisesti myyjän, Toimittajan sekä Laitteen ja Ohjelmiston valmistajien antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
  Asiakas vastaa siitä, että Ohjelmiston ja/tai Laitteen käyttäjällä on palvelun käyttämiseen tarvittava koulutus ja pätevyys ja että Ohjelmistoa ja Laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja vahinkoja aiheuttamatta. Lisäksi Asiakkaan tulee ennen palvelun käyttöönottoa varmistua siitä, että siihen syötetyt asiakastiedot ovat oikeita, paikkaansa pitäviä ja voimassa olevia.
  Toimittaja ei vastaa lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä taikka toiminnasta johtuvasta Kohteen käytön estymisestä. Asiakkaan on sijoitettava Laitteet siten, että ne säilyttävät irtaimen omaisuuden luonteensa eivätkä muodosta aineisto- tai tarpeistosuhdetta toiseen esineeseen taikka muun esineen osaa.
  Asiakkaalla ei ilman Toimittajan kirjallista suostumusta ole oikeutta tehdä Laitteisiin ja Ohjelmistoihin muutoksia eikä huoltaa tai käyttää niitä muun kuin Toimittajan hyväksymän Ohjelmiston kanssa. Asiakas ei saa viedä niitä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään Laitteet ja Ohjelmistot moitteettomassa kunnossa.
  Ohjelmistojen omistusoikeus ja niitä koskevat aineettomat oikeudet ovat kokonaisuudessaan yksinomaan Toimittajan tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Asiakas on velvollinen Toimittajan pyynnöstä ryhtymään kaikkiin sellaisiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Toimittajan oikeuksien voimassapitämiseksi ja puolustamiseksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta modifioida Ohjelmistoja tai Laitteita tai kehittää tai myydä muita sellaisia tuotteita, jotka muistuttavat tai vastaavat Kohteeseen kuuluvia Ohjelmistoja tai Laitteita.
 11. VAKUUTUSTURVA
  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Toimittaja ei ole vakuuttanut Laitteita eikä Ohjelmistoa miltään osin. Asiakkaan tulee kustannuksellaan ottaa ja pitää koko tämän sopimuksen voimassaoloajan voimassa Laitteen ja Ohjelmiston asianmukaisesti kattavat vahinkovakuutukset. Asiakkaan tulee huolehtia, että Toimittaja on merkitty edellä mainittujen vakuutusten edunsaajaksi. Mikäli vakuutusturva ei ole tämän sopimuksen mukainen tai muutoin osoittautuu riittämättömäksi ja tästä aiheutuu kustannuksia ja/tai vahinkoa Toimittajalle, on Asiakas velvollinen täysimääräisesti korvaamaan aiheutuneet kustannukset ja/tai vahingot Toimittajalle. Asiakas vastaa myös vakuutusten omavastuuosuudesta ja kaikista vahingoista ja menetyksistä, jotka määrältään ylittävät saadun vakuutuskorvausten määrän tai joita vakuutukset eivät kata. Mikäli Asiakas on laiminlyönyt tämän kohdan mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa, Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, täydentää puutteellista vakuutusturvaa kokonaan tai osittain Asiakkaan kustannuksella.
 12. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDET
  Toimittaja myöntää tämän sopimuksen perusteella Asiakkaalle Ohjelmiston käyttämiseen tarvittavat käyttöoikeudet (lisenssit). Asiakkaan Ohjelmistoja koskevat käyttöoikeudet päättyvät tämän sopimuksen päättymispäivänä.
  Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että sillä on oikeus ja mahdollisuus muiden kuin Kohteeseen kuuluvien Kohteen käytön yhteydessä tarvitsemiensa ohjelmistojen käyttöön eikä Toimittajalla ei ole mitään tällaisia Ohjelmistoja koskevien lisenssien antamiseen tai saamiseen liittyviä vastuita tai velvoitteita eikä Asiakas voi vapautua tähän sopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista mihinkään tällaisiin, Asiakkaan vastuulla oleviin seikkoihin vedoten. Huolimatta kolmansien toimittamien ohjelmistojen lisenssiehdoista Asiakkaan Ohjelmistoja koskevat käyttöoikeudet päättyvät Nets Plus-sopimuksen päättymispäivänä.
  Toimittaja vakuuttaa, että Toimittajan tietojen mukaan Ohjelmiston käyttäminen tämän sopimuksen tarkoittamin tavoin ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeutta, mallioikeutta tai tavaramerkkioikeutta Suomen lainsäädännön mukaisesti. Mikäli kolmas taho väittää tai Toimittaja katsoo, että Ohjelmisto loukkaa kolmannen tahon edellä tarkoitettua oikeutta, Toimittajalla on oikeus oman valintansa mukaan kustannuksellaan:
  (i) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa kyseisen Ohjelmiston käyttämistä; tai
  (ii) vaihtaa kyseinen Ohjelmisto; tai
  (iii) muuttaa sitä siten, että oikeudenloukkaus lakkaa,
  kuitenkin sillä edellytyksellä, että Asiakkaalle ei tällä tavoin aiheuteta kohtuutonta haittaa ja että kyseisen Ohjelmiston ominaisuudet eivät oleellisesti heikkene. Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Toimittajalle kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan on lopetettava Ohjelmiston käyttö Toimittajan pyynnöstä ja palautettava se Toimittajalle eikä osapuolilla ole tässä tilanteessa mitään korvausvastuita toisiaan kohtaan.
 13. VASTUU KOHTEEN KÄYTTÄMISESTÄ JOHTUVASTA VAHINGOSTA
  Toimittaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, joita Kohdetta tai sen osaa käyttämällä voi aiheutua tai voidaan aiheuttaa sopimusosapuolille tai kolmannelle osapuolelle tai joita Asiakkaalle muutoin voi tämän sopimuksen tai Kohteen vuoksi aiheutua, ellei Toimittaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksellaan. Toimittaja ei myöskään vastaa mistään sellaisesta Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta,
  joka on aiheutunut suoranaisesti tai välillisesti Laitteessa olevan tai muutoin syntyneen vian, käyttöhäiriön, linja- tai sähköhäiriön seurauksena, lukuun ottamatta Laitteessa olevan, Toimittajan vastuun piiriin kuuluvan vian, itse Laitteelle aiheuttamia vahinkoja.
  Toimittajan vastuu suhteessa Asiakkaaseen on kaikissa tilanteissa rajattu Toimittajan viimeisen 12 kuukauden aikana saamien palvelumaksujen yhteismäärään (alv 0 %).
 14. VAARANVASTUU JA LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN VAHINGOITTUMINEN
  Vaaranvastuu ja riski Kohteeseen kuuluvien Laitteiden ja Ohjelmistojen tuhoutumisesta on Asiakkaalla siihen asti, kunnes Laitteet ja Ohjelmistot on sopimusajan päätyttyä palautettu Toimittajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti . Mikäli kohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta Toimittajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vakuutuskorvaushakemus.
  Saatuaan vakuutusyhtiön suostumuksen, Asiakkaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin Kohteen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi tämän sopimuksen mukaiseen kuntoon. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Kohteen vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan eikä sen vuoksi voida käyttää, syntyvät kustannukset ja vahingot. Asiakas on velvollinen kuitenkin suorittamaan palvelumaksut ja
  muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti Toimittajalle.
  Mikäli Kohde kulumisen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään, Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta Toimittajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Lisäksi Asiakas on Toimittajan vaatiessa velvollinen suorittamaan Toimittajalle erääntyneiden maksamattomien
  palvelumaksujen ja muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi varsinaisen sopimusajan erääntymättömien palvelumaksujen nykyarvon yhteismäärä vähennettynä Toimittajan kohteesta mahdollisesti saamalla vakuutuskorvauksella. Nykyarvo lasketaan käyttäen kahden (2)
  prosentin vuotuista diskonttauskorkoa. Siihen saakka, kunnes Toimittaja tekee edellä tarkoitetun vaatimuksen, Asiakas on velvollinen suorittamaan erääntyvät palvelumaksut ja muut sopimukseen perustuvat maksut Toimittajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi Asiakas on velvollinen suorittamaan korvaavan maksupäätelaitteen hinnan. Tämä hinta on Toimittajan sopimuksen tekohetkellä voimassaolevan hinnaston mukainen laitehinta.
  Tämän jälkeen sopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin.
 15. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
  Toimittajalla on oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakohde heti haltuunsa, mikäli:
  a) palvelumaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää eräpäivästä lukien;
  b) Asiakas tai mahdollinen Asiakkaan takaaja asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai Asiakasta tai takaajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan;
  c) Asiakas ei hoida Laitteita tai Ohjelmistoja tämän sopimuksen mukaisesti, käyttää palvelua sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo tämän sopimuksen ehtoja;
  d) Asiakas tai mahdollinen Asiakkaan takaaja on antanut Toimittajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin;
  e) Asiakas tai Asiakkaan mahdollinen takaaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisesti muuttaa tai supistaa sitä tai Asiakkaan omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia;
  f) Asiakkaan tai Asiakkaan mahdollisen takaajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen; tai
  g) Asiakkaan mahdollisesti antama vakuus, joka koskee sopimusta tai muuta velvoitetta, ei enää ole riittävä.
  Tämä sopimus päättyy kolmen (3) päivän kuluttua siitä, kun Toimittaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi Asiakkaan viimeksi Toimittajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli Toimittaja purkaa tämän sopimuksen, Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut
  Asiakkaan kanssa mahdollisesti tehdyt sopimukset. Mikäli Toimittaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, Asiakas on velvollinen suorittamaan Toimittajalle maksettavaksi erääntyneiden palvelumaksujen ja muiden maksujen lisäksi:
  a) kaikki Kohteen takaisinottamisesta, myymisestä tai arvioimisesta aiheutuvat kulut sekä muut sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset;
  b) palvelusta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista Asiakas lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka Toimittaja omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan; sekä
  c) sanktiomaksuna Asiakas on velvollinen suorittamaan Toimittajalle korvauksena sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä 300 € (alv 0 %) sopimuksen keskeytyskorvauksena per maksupääte. Sanktiomaksun määrä on 400 € (alv 0%) langattoman maksupäätteen osalta. Sanktiomaksu erääntyy maksettavaksi vaadittaessa.
 16. LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN PALAUTTAMINEN
  Sopimuksen päätyttyä sopimusajan päättymisen tai muun syyn perusteella Asiakas on omalla kustannuksellaan (mukaan lukien muun muassa kaikki purku-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi- ja vakuutuskustannukset) ja riskillään velvollinen toimittamaan Laitteet ja Ohjelmistot Toimittajan osoittamaan paikkaan Suomessa. Palautushetkellä palautettavien Laitteiden ja Ohjelmistojen tulee olla tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisessa kunnossa.
  Mikäli Asiakas laiminlyö kohteen palautusvelvollisuuden ja/tai Kohde ei palautushetkellä ole tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisessa kunnossa, Toimittaja on oikeutettu ottamaan Kohteen haltuunsa ja huolehtimaan sen saattamisesta edellä mainittuun kuntoon Asiakkaan kustannuksella.
 17. SOPIMUKSEN SIIRTO
  Toimittaja on oikeutettu siirtämään tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ja Kohteen omistusoikeuden kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan tulee siirrosta tiedon saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ilman Toimittajan kirjallista suostumusta ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

  18. ASIAKKAAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
  Asiakkaan on ilmoitettava Toimittajalle viipymättä nimensä ja osoitetietojen muutoksesta. Asiakkaan on Toimittajan pyynnöstä annettava Toimittajalle taloudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka ovat Toimittajalle tarpeellisia. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle välittömästi liiketoiminnassaan tapahtuneista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm.:
  – yritysmuodon tai toimialan muutos
  – liiketoiminnan lopettaminen, laajentaminen tai supistaminen
  – Asiakkaan taloudellisissa etuyhteyksissä tai omistuspohjassa tapahtuneet muutokset
  – Asiakkaan omistuksissa tai muita yrityksiä koskevissa sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset
 18. OHJELMISTON YLLÄPITOPALVELU
  Toimittaja tarjoaa tämän sopimuksen voimassaoloaikana seuraavat, Toimittajan kulloinkin voimassaolevan palvelukuvauksen mukaiset, Ohjelmiston ylläpitoon liittyvät palvelut:
  – Asiakastietojen ylläpito ja asiakastietomuutosten tekeminen Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa mainittuun päätteeseen; ja
  – Toimittajan useampien asiakkaiden käyttöön mahdollisesti tekemistä kyseisen valmisohjelman ohjelmaversion määritysmuutoksista aiheutuvat päivitykset ja korjaukset.
  Toimittaja suorittaa edellä mainitut palvelut normaalien toimistoaikojensa puitteissa ja noudattaen kulloinkin parhaaksi katsomiaan työmenetelmiä ja vaatimuksia. Palvelumaksun perusteella annettava ylläpitopalvelu ei sisällä mm. seuraavia asioita:
  – Asiakkaan omistajanvaihdoksista, yritysjärjestelyistä tai muista vastaavista syistä johtuvia ylläpitotehtäviä, kuten y-tunnusten tai muiden yritystietojen päivityksiä;
  – Versiopäivitysten lähetys- tai toimituskuluja, jotka Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti;
  – Uusia ominaisuuksia sisältäviä ohjelmaversioita;
  – Erikseen sovittuja tai asiakkaan toivomia ohjelmistomuutoksia;
  – Ohjelman/päätteen siirtämistä uudelle laitteelle tai uudelle käyttöjärjestelmälle; eikä
  – Laitteen huoltotoimenpiteitä.
 19. VAIHTOLAITEPALVELU
  Siltä osin, kuin Toimittaja on velvollinen vastaamaan Laitteen virheestä tämän sopimuksen mukaisesti, Toimittaja voi korjata virheen tai puutteen siten, että Toimittaja ns. vaihtolaitepalveluna lähettää Asiakkaalle pikatoimituksena korvaavan laitteen 12 tunnin kuluessa Asiakkaan Laitteesta tekemästä vikailmoituksesta lukien. Vaihtolaitepalvelu on toiminnassa ainoastaan ma-pe klo 8-16 välisenä aikana eikä Toimittajalla ole velvollisuutta virheiden korjautumiseen muina aikoina. Mikäli Asiakas on edellä mainituin tavoin ilmoittanut Laitteessa olevasta viasta Toimittajalle ja pyytänyt vaihtolaitteen toimitusta, Asiakas on velvollinen palauttamaan rikkoutuneen Laitteen toimittajalle neljän (4) vrk:n kuluessa tekemästään vikailmoituksesta lukien.
  Kun rikkoutunut Laite on korjattu, Toimittajalla on halutessaan oikeus vaihtaa Asiakkaalle toimittama vaihtolaite alkuperäiseen Laitteeseen.
  Toimittaja vastaa vaihtolaitteen ja Asiakas vastaa rikkoutuneen Laitteen toimituskuluista. Mitä tässä sopimuksessa määrätään Laitteen käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta, koskee myös vaihtolaitetta.
  Toimittajan Laitetta koskeva korjausvastuu ei koske:
  – Asiakkaan vakuutusehtojen piiriin kuuluvien tai äkillisistä ennalta arvaamattomista tapahtumista johtuvien vikojen korjausta;
  – Laitteeseen tai rakennukseen, jossa Laite sijaitsee, osuneesta salamaniskusta johtuvaa korjausta;
  – irtipäässeestä tulesta, vedestä, noesta tai räjähdyksestä johtuvien vikojen korjausta;
  – kuljetusvaurioiden korjausta; eikä
  – virheellisen käytön tai sopimattomien tarvikkeiden käytöstä aiheutuneiden vikojen korjausta.
 20. LUOTTAMUKSELLISUUS
  Asiakas sitoutuu pitämään salassa ja luottamuksellisena Toimittajalta missä tahansa muodossa vastaanottamansa tiedot ja datan, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että myös Asiakkaan henkilökunta noudattaa salassapitovelvollisuutta.
  Salassapitomääräykset jäävät voimaan viiden (5) vuoden ajaksi sopimuksen päättymisestä lukien.
  Edellä mainitun lisäksi Asiakas sitoutuu siihen, että Ohjelmiston lähdekoodia ei saa selvittää, muuttaa tai paljastaa kolmannelle taholle.
 21. MUUT EHDOT
  Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen toteuttamiseen.
  Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Toimittajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä Toimittajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa.
  Muilta osin noudatetaan Winpos Oy:n yleisiä sopimusehtoja 14/13.

 

 

Winpos Oy:n yleiset sopimusehdot 14/13

(LIITE B1)

 

Lataa PDF muodossa

NÄITÄ SOPIMUSEHTOJA SOVELLETAAN KAIKKIIN TOIMITTAJAN ASIAKKAALLE SUUNNITTELEMIIN, VALMISTAMIIN, TOIMITTAMIIN, TAI RÄÄTÄLÖIMIIN OHJELMISTOIHIN JA LAITTEISIIN SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄÄN KONSULTOINTIIN, KOULUTUKSEEN JA YLLÄPITOPALVELUUN.

 1. Määritelmät
  1.1 Sopimuksella tarkoitetaan sopimusosapuolten allekirjoittamaa toimitus- ja/tai ylläpitosopimusta kaikkine liitteineen.
  1.2 Ohjelmistolla, jäljempänä ohjelmisto tai ohjelma, tarkoitetaan Toimittajan suunnittelemia ja/tai valmistamia tietokoneohjelmia, jotka on yksilöity toimitus- ja/tai ylläpitosopimuksen kohdassa 2. Ohjelmistolla tarkoitetaan myös ohjelmiston uutta päivitysversiota tai ohjelmiston korjaussarjaa.
  1.3 Ohjelmistokappaleella tarkoitetaan ohjelmiston yksittäistä, tekijänoikeuslain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua, teoskappaletta.
  1.4 Ohjelmiston toimintaympäristöllä tarkoitetaan sitä käyttöjärjestelmän, tietokonelaitteistojen ja niihin liitettyjen ulkoisten taikka sisäisten lisälaitteiden sekä muiden valmistajien ohjelmien muodostamaa kokonaisuutta, johon ohjelmisto osaltaan installoidaan.
  1.5 Valmisohjelmalla tarkoitetaan kolmannen tahon valmistamaa vakiotietokoneohjelmiston ohjelmistokappaletta taikka mainitun ohjelmiston lisenssiä.
  1.6 Lisenssillä tarkoitetaan Toimittajan tai kolmannen tahon myöntämää tietokoneohjelman käyttöoikeuden alaa ja laajuutta.
  1.7 Muutos- ja lisätyöllä tarkoitetaan ennen toimituksen hyväksymistä mutta toimitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esitettävää muutosta tai lisäystä sopimuksen kohteeseen.
  1.8 Tarkastusajanjaksolla tarkoitetaan sitä ohjelman toimitusajankohdasta alkavaa neljäntoista (14) päivän ajanjaksoa, jonka kuluessa Asiakkaan on tarkastettava sopimuksen kohde.
  1.9 Sopimuksen päivittämisellä tarkoitetaan sopimusten liitteissä ilmoitettujen tietojen muuttamista, uudistamista tai lisäämistä siten, että kyseessä oleva muutos, uudistus tai lisäys päivätään ja hyväksytään sopimusosapuolten allekirjoituksin tai sopimusosapuolten sopiman muun yhteisen käytännön mukaisesti.
  1.10 Räätälöinnillä tarkoitetaan ohjelmiston suunnittelemista, koodaamista / ohjelmointia tai muuttamista Asiakkaan tarvemäärityksen mukaisesti.
  1.11 Ylläpidolla tai ylläpitopalvelulla tarkoitetaan ylläpitosopimuksen kohteena olevan Ohjelmiston käytön ongelmatilanteiden selvittelyä varten tapahtuvaa puhelimen, sähköpostin, tietoliikenneyhteyden tai telekopion välityksellä annettavaa Asiakastukea sekä oikeutta päivitysversioiden saantiin
  1.12 Päivityksellä tai Päivitysversiolla tarkoitetaan ylläpitosopimuksen kohteena olevaa ohjelmiston uutta versiota tai sen korjaussarjaa.
  1.13 Toimitusajankohdalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin sopimuksen kohde on luovutettu postin tai muun rahdinkuljettajan kuljetettavaksi taikka suoraan Asiakkaalle. Mikäli toimitus, päivitys tai huoltotoimenpide on tapahtunut sähköisenä etätoimituksena, tarkoitetaan toimitusajankohdalla hetkeä, jolloin toimituksen kohde on saapunut Asiakkaan yksittäiselle tietokoneelle tai tietojärjestelmään.
  1.14 Vaaranvastuun siirtymisellä tarkoitetaan sitä ajankohtaa, jolloin riski ja vastuu sopimuksen kohteen fyysisestä vaurioitumisesta tai katoamisesta siirtyy toiselle sopimusosapuolelle.
  2. Ohjelmiston käyttöehdot
  2.1 Sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto on Asiakas- ja toimipaikkakohtainen. Toimipaikka ilmenee toimitussopimuksesta.
  2.2 Asiakas sitoutuu siihen, ettei myy, vuokraa, lainaa tai muulla tavoin luovuta sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa, sen päivitysversioita tai ohjelmistoon liittyviä käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista lupaa.
  2.3 Ohjelmistoa saa käyttää vain yhdessä tietokone-laitteistossa kerrallaan, ellei Toimittaja ole myöntänyt tätä laajempaa käyttöoikeutta Asiakkaalle. Tällöin Asiakkaalla on oikeus käyttää sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa vain Toimittajan myöntämien kokonaiskäyttöoikeuksien määrän osoittamassa laajuudessa.
  2.4 Ohjelmiston ja sen oheismateriaalin kopioiminen millä tahansa teknisellä menetelmällä ilman Toimittajan kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.
  2.5 Asiakkaalla on oikeus ottaa ohjelmistosta tarpeelliset varmuuskopiot vain ohjelman säilyttämistä varten.
  2.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta tutkia, purkaa, muuttaa, tai kiertää Ohjelmistoon mahdollisesti kuuluvaa sisäistä taikka ulkoista kopiosuojausta.
  3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen
  3.1 Sopimuksen kohde toimitetaan Asiakkaalle toimitus- ja ylläpitosopimuksessa yksilöidyllä tavalla ja ajankohtana.
  3.2 Vaaranvastuu sopimuksen kohteesta siirtyy laitteiston, ohjelmiston tai päivitysversion toimitusajankohdan jälkeen Asiakkaalle.
  3.3 Ohjelmiston asentamisen Asiakkaan laitteistoon suorittaa Toimittaja tai tämän jälleenmyyjä, ellei toimitussopimuksessa nimenomaisesti ole toisin sovittu.
  3.4 Ohjelmiston päivitys toimitetaan sähköisesti etätoimituksena, ellei Asiakkaan kanssa nimenomaisesti toisin sovita.
  4. Maksuehdot
  4.1 Asiakkaan maksuehto on neljätoista (14) päivää netto tosiasiallisesta toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä lukien sen mukaan, kumpi on myöhäisempi.
  4.2 Sopimuksen kohteen koulutus- ja asennusjaksot matka-, majoitus ja päivärahakuluineen voidaan laskuttaa välittömästi jakson tultua suoritetuksi taikka myöhemmin Toimittajan harkinnan mukaan.
  4.3 Asiakkaan maksusuoritusten viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
  4.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta kauppahintaa tai ylläpidon vuosimaksua tai niiden osaa kolmannen tahon valmistamassa tai toimittamassa valmisohjelmassa, käyttöjärjestelmässä tietokonelaitteistossa taikka muussa tietokoneohjelmassa kuin sopimuksen kohteena olevassa Winpos-ohjelmassa olevan olennaisen virheen tai puutteen vuoksi.
  4.5 Kaikki sopimuksissa tai Toimittajan hinnastossa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin tulee lisätä kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Mikäli arvonlisäveron määrää muutetaan tai valtiovallan toimesta määrätään uusi, sopimuksen kohteen hintaan välittömästi vaikuttava vero tai muu virallisluonteinen maksu, voidaan sovittua hintaa muuttaa ja korottaa veron tai muun maksun suuruutta vastaavalla määrällä.
  4.6 Toimittaja vastaa käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyksestä. Toimittajalla on oikeus voimassa olevan hinnaston mukaan veloittaa
  Asiakkaalta kierrätyksestä aiheutuvia käsittely– ja kuljetuskustannuksia.
  4.7 Kaikkiin Toimittajan toimittamiin ohjelmistoihin ja muihin tuotteisiin sisältyy omistuksen pidätysehto, jonka mukaan tuotteet ovat Toimittajan omaisuutta kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
  5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen
  5.1 Mikäli Toimittajan ohjelmistokehitykseen käyttämien ohjelmointikielien tai tietokantaohjelmistojen tai muiden sovelluskehitystyökalujen valmistajat määräävät sopimuksen voimaantulon jälkeen sellaisia uusia lisenssiehtoja tai rajoituksia taikka uusia lisenssimaksuja, jotka välttämättä vaikuttavat ylläpidon hintaan tai edellyttävät ohjelmiston päivitysversioiden yhteyteen uusia lisenssejä, Toimittajalla on tällöin oikeus laskuttaa mainittujen välttämättömien uudistusten aiheuttamat kustannukset asiakkaalta. Toimittajan tulee ilmoittaa lisämaksuista Asiakkaalle kirjallisesti ja vähintään kuukautta (1) ennen uudistusten voimaantuloa ja laskutusta.
  5.2 Mikäli Asiakas ei hyväksy kohdan 5.1 mukaista lisämaksua, tulee Asiakkaan kirjallisesti irtisanoa ylläpitopalvelu neljäntoista (14) päivän kuluessa Toimittajan ilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Ellei Asiakas ole suorittanut irtisanomista mainitussa ajassa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen lisämaksut itseään sitovaksi. Tällöin ylläpitopalvelu jatkuu sopimuksen mukaisesti.
  5.3 Mikäli Asiakkaan, ilman Toimittajan lupaa, tekemät omat muutokset sopimuksen kohteeseen aiheuttaa lisätyötä Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus veloittaa tällaisesta lisätyöstä aiheutunut selvitys- tai korjaustyö ja kulut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  5.4 Mikäli Asiakkaan itsensä tai kolmannen tahon asentaman toimintaympäristön (laitteisto, käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat) todetaan aiheuttaneen ongelmia tai virheellisyyksiä ohjelmiston toimintaan, on Toimittajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta virheiden korjauksesta ja selvitystyöstä aiheutunut työ ja kulut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  6. Muutos- ja lisätyöt
  6.1 Asiakkaan tai Toimittajan ennen toimituksen hyväksymistä esittämä muutos- tai lisätyö, joka ei sisälly toimitussopimukseen ja joka vaikuttaa sopimuksen kohteen toimitusaikatauluun tai sopimuksen kokonaiskauppahintaan, tulee kyseessä olevan toimitussopimuksen osaksi ja sopimusosapuolia sitovaksi vain, mikäli muutos- tai lisätyöstä on erikseen kirjallisesti sovittu sopimusosapuolten välillä.
  6.2 Kohdassa 6.1 tarkoitetun muutos- ja lisätyön sisältö, hinta ja toimitusaika sovitaan erikseen.
  7. Vastaanotto ja toimituksen hyväksyminen
  7.1 Sopimuskohteen toimitusajankohtana Asiakkaan velvollisuutena on ottaa sopimuksen kohde vastaan. Asiakkaan vastaanottovelvollisuuteen sisältyy ohjelmiston toimintaympäristön edellytysten asianmukainen järjestäminen siten, että sopimuksen kohteen asentaminen on mahdollista suorittaa. Asiakas vastaa siitä, että toimintaympäristö on vähintään liitteessä A2 esitetyn mukainen.
  7.2 Toimittajan täytettyä toimitusvelvollisuutensa kohdan 3.1 mukaisesti, tulee Asiakkaan tarkastaa toimitetun ohjelmiston, laitteiston tai palvelun sopimuksenmukaisuus sekä oikeellisuus neljäntoista (14) päivän kuluessa ohjelmiston, laitteiston tai palvelun toimitusajankohdasta lukien. (Tarkastusajanjakso)
  7.3 Sopimuksen kohde katsotaan hyväksytyksi, kun siinä tarkastusjakson aikana reklamoidut puutteet ja virheet on korjattu.
  7.4 Mikäli sopimuksen kohteessa ei edellä yksilöidyn tarkastusajanjakson aikana ole ilmennyt reklamoituja puutteita tai virheitä, katsotaan sopimuksen kohde hyväksytyksi tarkastusajanjakson päättyessä.
  8. Tekijänoikeus
  8.1 Toimittajan suunnittelemien ohjelmistojen kaikki tekijänoikeudet ja sopimuksiin liittyvien tehtävien hoitamisessa syntyneet immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle tai Toimittaja on saanut alkuperäisen valmistajan lisenssin ohjelmiston kaupalliseen hyödyntämiseen. Toimittaja vakuuttaa, että ohjelmisto ei loukkaa kolmannen tahon oikeuksia.
  8.2 Sopimusten kohteena olevien ohjelmistojen luovutuksella Toimittaja ei luovuta Asiakkaalle tekijänoikeuksiaan tai muita immateriaalioikeuksiaan miltään osin, ellei toimitus-sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.
  9. Takuu
  9.1 Toimittaja takaa ohjelmiston toimivuuden käyttö-tarkoitukseensa sellaisena kuin se on kuvattu ohjelmiston käyttöohjeissa. Ohjelmiston toiminnalliselle kokonaisuudelle myönnetään kuudenkymmenen (60) päivän takuu, joka alkaa ohjelmiston toimitusajankohdasta. Takuu on sidottu ohjelmiston liitteessä A 2 yksilöityyn toimintaympäristöön. Takuu ei koske valmisohjelmia eikä laitteistoja. Valmisohjelmien ja laitteistojen mahdollisesta takuusta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
  9.2 Ohjelman toimitusmateriaalin viallisuudet Toimittaja korjaa takuuaikana viivytyksettä, mikäli materiaalin virheellisyys ei ole seurausta Asiakkaan huolimattomuudesta. Toimitusmateriaalissa olevan virheellisyyden Toimittaja korjaa vaihtamalla sen tarvittaessa uuteen. Materiaalissa havaitun viallisuuden korjaamiseksi Asiakkaan on palautettava vioittunut alkuperäinen materiaali viipymättä Toimittajalle.
  9.3 Takuu ei kata ohjelmiston tai tietokonelaitteiston väärästä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneita vahinkoja, tuhoutuneita tietoja, tiedostoja tai muuta dataa. Ohjelmiston huolellisesta käyttämisestä (mm. säännöllinen varmuus-kopiointi ja virustarkastus) sekä ohjelman tuloksista, varmuuskopioinnin onnistumisesta ja muista suoritteista vastaa Asiakas.
  9.4 Takuu ei kata Asiakkaan mahdollisesti tekemiä omia muutoksia sopimuksen kohteeseen eikä mahdollisen räätälöinnin toimivuutta muussa kuin räätälöinnin kohteena olevassa ohjelmaversiossa.
  9.5 Toimittaja on suorittanut ohjelmiston sekä päivitys-version ja niiden fyysisenä toimitusmateriaalina olevan ohjelmistokappaleen virustarkastuksen. Vastuu viruksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on ohjelmiston toimitusajankohdan jälkeen Asiakkaalla.
  9.6 Laitteiden osalta Asiakas toimittaa takuun piiriin kuuluvan viallisen osan tai laitteen korjattavaksi omalla kustannuksellaan.
  10. Ylivoimainen este
  10.1 Kumpikaan sopimusosapuoli ei vastaa toiselle sopimusosapuolelle, sopimukseen perustuvan suorituksen viivästymisestä tai muun sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mikäli viivästys tai täyttämättä jääminen on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure).
  10.2 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sopimuksen syntymisen jälkeen ilmennyt seikka, johon sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa ja joka estää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa sopimuksen asianmukaisen täyttämisen kuten yleinen tai paikallinen työselkkaus, poikkeukselliset luonnonmullistukset, tulipalo, sota, liikekannallepano, kapina, valuuttarajoitukset yleinen raaka-aineiden niukkuus tai energian saantiin kohdistuvat rajoitukset.
  10.3 Sopimusosapuolen on, voidakseen vedota ylivoimaiseen esteeseen, viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle Sopimusosapuolelle sekä esteen alkamisesta että sen lakkaamisesta.
  10.4 Sopimusvelvoite on täytettävä niin pian kuin mahdollista edellä mainitun esteen lakattua vaikuttamasta.
  11. Luottamuksellisuus ja salassapito
  11.1 Sopimusosapuolten toisilleen toimittamat tähän sopimukseen liittyvät tietokannat sekä asiakirjat ja muu kirjallinen aineisto, jotka ovat merkitty luottamuksellisiksi tai jotka ovat sellaisiksi ymmärrettävä, ovat luottamuksellisia eikä sopimusosapuoli saa paljastaa niitä tai niissä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopimusosapuolen kirjallista suostumusta. Sama koskee tietoja, jotka sopimusosapuoli kirjallisesti määrää luottamuksellisiksi.
  11.2 Tässä kohdassa (11) tarkoitettu salassapitovelvoite ei koske toiselta sopimusosapuolelta saatua tietoa, joka on tullut julkiseksi ilman sopimusosapuolen salassapitovelvoitteen rikkomista tai tietoa, joka on todistettavasti ollut vastaanottavan sopimusosapuolen hallussa ennen tiedon luovutusta tai tietoa, joka on tullut vastaanottavan sopimusosapuolen haltuun kolmannelta taholta.
  11.3 Tähän kohtaan (11) perustuvat sopimusosapuolten velvollisuudet ovat voimassa kolme (3) vuotta tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.
  12. Sopimusrikkomusten seuraukset
  12.1 Sopimussakko
  12.1.1 Toimitussopimukseen perustuen, loukatulla sopimusosapuolella on oikeus saada korvausta toisen sopimusosapuolen sopimusrikkomuksen johdosta määrän, joka vastaa kymmentä (10) prosenttia toimitussopimuksen kohteen kokonaiskauppahinnasta. Olennaisen tai sopimuksen purkautumiseen johtavan sopimusrikkomuksen johdosta sopimusosapuolella on kuitenkin aina oikeus vaatia korvausta täysimääräisesti siltä osin kuin edellä mainittu määrä ei sitä kata.
  12.1.2 Mikäli Asiakas rikkoo ohjelmiston käyttöehtojen kohdassa 2.2 mainittua edelleenluovutuskieltoa, on Toimittajalla oikeus vaatia Asiakkaalta sopimusrikkomuksesta korvausta, jonka määrä vastaa Asiakkaan ohjelmistosta suorittamaa alkuperäistä kokonaishintaa kolminkertaisena.
  12.2 Sopimuksen purkaminen
  12.2.1 Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus toisen sopimusosapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen takia.
  12.2.2 Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus toisen sopimusosapuolen sopimusrikkomuksen takia, mikäli sopimusosapuoli ei ole lopettanut sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut sopimusrikkomusta koskevan kirjallisen huomautuksen.
  12.2.3 Mikäli sopimusten päävelvoitteiden suorittaminen on kesken, sopimus voidaan purkaa, jos toinen sopimusosapuoli lopettaa liiketoimintansa, asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, lakkauttaa maksunsa tai hakee velkojilta akordia tai jättää tuomioistuimelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksensa.
  12.2.4 Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli sopimuksen täyttäminen on kohdassa 10. tarkoitetun ylivoimaisen esteen johdosta käynyt mahdottomaksi tai sopimuksen täyttäminen on mainitun syyn johdosta viivästynyt tai tulee viivästymään enemmän kuin neljä (4) kuukautta.
  13. Vastuu vahingosta ja vastuun rajoitus
  13.1 Toimittaja vastaa laitteiston, ohjelmiston tai niihin liittyvän ylläpitopalvelun, konsultoinnin tai koulutuksen Asiakkaalle aiheuttamista välittömistä ja todistetuista vahingoista enintään kahdentuhannen (2.000) euron määrään saakka tai vaihtoehtoisesti enintään viisitoista (15) % virheellisen tuotteen arvosta.
  13.2 Toimittaja ei vastaa laitteiston / ohjelmiston tai niiden ylläpidon toimintaympäristölleen tai muille laitteille aiheuttamista vahingoista. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä Asiakkaan tuotannon tai liikevaihdon keskeytymisestä aiheutuneista ansionmenetyksistä, saamatta jääneestä liikevoitosta taikka muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.
  13.3 Toimittaja ei vastaa Asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuneista Asiakkaan itsensä tai kolmannen tahon tekemien muutosten ja uudistusten aiheuttamista mahdollisista ohjelmiston toimintavirheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä taikka välillisistä vahingoista.
  13.4 Valmisohjelmien osalta Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Asiakkaan maksamaan yksittäisen valmisohjelman ohjelmistokappaleen hintaan tai sen osuuteen kokonaiskauppahinnasta, kuitenkin enintään kahdentuhannen (2.000) euron määrään saakka tai vaihtoehtoisesti enintään viisitoista (15) % virheellisen tuotteen arvosta.
  14. Reklamaatiot
  14.1 Kaikki sopimusosapuolten toisilleen lähettämät reklamaatiot, ilmoitukset ja tiedonannot on toimitettava kirjallisina postin, telekopion tai sähköpostin välityksellä hankintasopimuksesta ilmeneviin tai osapuolen ilmoittamiin yhteystietoihin osoitettuna.
  14.2 Sähköpostitse lähetetty reklamaatio tai muu tiedonanto katsotaan vastaanotetuksi, kun vastaanottava sopimusosapuoli on lähettänyt kuittausilmoituksen sähköpostin saapumisesta lähettäneelle sopimusosapuolelle. Sopimus-osapuolen on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä ilmoitus sähköpostin vastaanottamisesta lähettäneelle sopimus-osapuolelle. Kuittausilmoitus tulee lähettää ensisijaisesti lähettäneen sopimusosapuolen sähköpostiosoitteeseen tai toissijaisesti telekopion välityksellä. Sähköpostiohjelman itsenäisesti suorittamaa automaattista vastaanoton kuittausta ei kuitenkaan pidetä tässä tarkoitettuna riittävänä kuittausilmoituksena.
  14.3 Asiakkaan tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa, sopimuksen kohteessa tai palvelussa olevan virheen tai puutteen havaitsemisesta, kirjallisesti ilmoittaa virheistä tai puutteista Toimittajalle. Mikäli virhe tai puute on olennaisesti toimintaa haittaava, tulee Toimittajan ilman aiheetonta viivytystä ryhtyä toimiin virheiden tai puutteiden korjaamiseksi. Olennaiseksi toimintaa haittaavaksi katsotaan virhe tai puute silloin kun sitä ei voida kiertää ilman kohtuutonta haittaa Asiakkaalle.
  15. Sovellettava laki ja erimielisyydet
  15.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  15.2 Mikäli sopimusehtojen noudattamisessa syntyy sopimus-osapuolten välillä erimielisyyttä, pyritään ne ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.
  15.3 Mikäli neuvottelut eivät kuukauden kuluessa johda tulokseen, asianomaisesta sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä.
  Toimittajalla on kuitenkin oikeus saattaa tähän sopimukseen perustuvat maksamattomia maksuja koskevat vaatimukset Toimittajan tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
  16. Muut ehdot
  16.1 Toimittajalla on yksinomainen oikeus kehittää ja muuttaa ohjelmistoa ja siihen liittyviä suojaus-, huolto-, päivitys- ja muita menetelmiä parhaaksi katsomallaan tavalla.
  16.2 Kaikki muutokset, lisäykset ja päivitykset sopimuksiin ja niiden liitteisiin on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat sitoviksi, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne allekirjoittaneet.
  Toimittajalla on kuitenkin oikeus halutessaan yksipuolisesti muuttaa sopimuskokonaisuuden sopimusehtoja. Muutokset astuvat voimaan 90 vuorokauden kuluttua siitä, kun tieto muutoksesta on saatettu Asiakkaan tietoon. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, Asiakkaalla on oikeus tiedon muutoksesta saatuaan irtisanoa sopimus päättymään 30 vuorokauden kuluessa niillä ehdoilla, jotka sopimuksen irtisanomisesta on määritelty.
  16.3 Mahdollisessa ristiriitatilanteessa etusija annetaan liitteelle, joka on päiväykseltään myöhäisempi. Alkuperäisiä sopimukseen allekirjoituksen yhteydessä liitettyjä asiakirjoja ei erikseen päivätä.
  16.4 Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta ilman toisen sopimus-osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää sopimuksia taikka sopimuksiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle. Siirto saatavan perimiseksi on kuitenkin sallittu.
  16.5 Se, että sopimusosapuoli jättää jossakin tilanteessa käyttämättä sopimuksiin perustuvan oikeutensa, ei rajoita hänen oikeuttaan vedota sopimusehtoihin muissa vastaavissa tilanteissa.
  17. Ylläpitopalvelun erikoisehdot
  Ylläpitosopimukseen sovelletaan edellä olevien yleisten sopimusehtojen lisäksi seuraavia, pelkästään ylläpitopalvelua koskevia erikoisehtoja
  17.1 Yleistä
  17.1.1 Ylläpitopalvelun sisältö ja ehdot määräytyvät kohtien 17.2 ja 17.3 mukaisesti, ellei Asiakkaan mahdollisesti valitsemassa ylläpidon laajuus- ja kiireellisyysluokituksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.
  17.2 Ylläpidon sisältö
  17.2.1 Ylläpito kattaa sen voimassaolon ajan, ohjelmistojen käyttöä koskevaa ja ongelmatilanteiden selvittelyä varten tapahtuvaa, puhelimen, sähköpostin, tietoliikenneyhteyden tai telekopion välityksellä annettavaa tukea normaalina työaikana (arkisin klo 7.30-16.00).
  17.2.2 Osapuolet toteavat yksimielisesti, että sähköposti on ensisijainen ja puhelin toissijainen ylläpidon yhteyden-pitoväline. Ylläpidon osalta Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Toimittajan ilmoittamaan puhelintuen numeroon. Toimittajan muut puhelinnumerot eivät tarjoa ylläpidon tukea. Puhelintuella ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan Asiakkaan soittopyyntöjä.
  17.2.3 Ylläpitosopimus kattaa kaikki sopimuskauden aikana ilmestyvät päivitysversiot, mahdolliset väliversiot ja ohjelmahuollon. Päivitysversioita toimitetaan Asiakkaalle kuitenkin ainoastaan Asiakkaan omasta pyynnöstä. Ylläpito ei sisällä käyttöönotto- tai muuta koulutusta.
  17.2.4 Ylläpitosopimus ei sisällä Asiakaskohtaista ohjelmistoräätälöintiä, ohjelmiston asentamista Asiakkaan toimintaympäristöön eikä uuden päivitysversion käyttöönottoon liittyvää työtä. Ylläpitosopimukseen ei sisälly puhelimen, tietoliikenneyhteyden, sähköpostin tai telekopion välityksellä annettu ohjelmiston käyttäjäkoulutus taikka Asiakkaan liiketoiminnan konsultointi.
  17.2.5 Ylläpito ei sisällä Asiakkaan itsensä tai kolmannen tahon muuttamille tietokannoille tehtäviä korjaustöitä eikä Asiakkaan tiloissa tapahtuvaa työtä. Tällaisesta työstä veloitetaan Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  17.3 Ylläpidon ehdot
  17.3.1 Sopimuksen kohteena oleva ylläpito on toimipaikkakohtainen. Asiakkaan ylläpidon toimipaikka ja yhteyshenkilöt ilmenevät ylläpitosopimuksesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää eikä kohdistaa Toimittajan ylläpitopalvelua muuhun kuin ylläpitosopimuksesta ilmenevään toimipaikkaan ilman Toimittajan nimenomaista suostumusta.
  17.3.2 Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti joko postin, sähköpostin tai telekopion välityksellä ohjelman antamat virheilmoitukset taikka miten virhe muutoin ilmenee sekä muut korjauksessa tarvittavat tiedot.
  17.3.3 Mahdollisen ohjelmavirheen selvitystyö aloitetaan Toimittajan taholta viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun Asiakkaan virheilmoitus ja muut selvityksessä tarvittavat tiedot on vastaanotettu. Mikäli kyseessä oleva virhe on olennaisesti toimintaa haittaava, Toimittaja aloittaa virheen korjaustyöt ilman aiheetonta viivytystä. Olennaiseksi toimintaa haittaavaksi katsotaan virhe tai puute silloin, kun sitä ei voida kiertää ilman kohtuutonta haittaa Asiakkaalle.
  17.3.4 Mikäli virhe ei ole olennaisesti toimintaa haittaava, Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle tiedot siitä, kuinka virhe voidaan kiertää tai välttää.
  17.3.5 Asiakkaan tiloissa suoritettavasta ylläpidosta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.
  17.3.6 Päivitysversio on saatavilla ainoastaan kulloinkin uusimpaan ohjelmistoversioon.
  17.3.7 Toimittajalla on oikeus pidättyä ylläpidosta, mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä maksusuorituksia Toimittajalle.
  17.3.8 Mikäli Asiakas irtisanoo ylläpitosopimuksen tai Asiakkaasta aiheutuvasta syystä ylläpitopalvelu puretaan, Toimittajalla ei ole velvollisuutta solmia uutta ylläpitopalvelua, vaan tukipalvelun, väli- ja päivitysversioiden hinta ja toimitusehdot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  17.4 Ylläpidon hinta ja maksuehdot
  17.4.1 Ylläpidon hinta muodostuu Asiakkaan hankkiman ohjelmiston, ohjelmistokappaleiden ja käyttöoikeuksien määrän sekä mahdollisen prioriteettiluokituksen mukaisesti.
  17.4.2 Mikäli Asiakkaalla on voimassa oleva ylläpitosopimus Toimittajan kanssa, tulevat tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen Asiakkaan Toimittajalta tilaamat uudet ohjelmistot automaattisesti ylläpidon piiriin toimitusajan-kohdasta lukien. Ylläpidon hinta tarkistetaan tällöin uutta ohjelmien kokonaistilannetta vastaavaksi.
  17.4.3 Ylläpidon hinta indeksitarkastetaan automaattisesti vuosittain uuden sopimusvuoden alusta. Referenssinä käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä Internetissä julkaistua Yksityisen sektorin Työvoimakustannusindeksiä.
  17.4.4 Toimittajalla on muista syistä oikeus muuttaa ylläpidon hintaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen seuraavan sopimusvuoden alkua. Saatuaan muutoksesta tiedon Asiakkaalla on 14 päivää aikaa kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään meneillään olevan sopimusajan päättyessä, mikäli Asiakas ei hyväksy hinnan korotusta.
  17.4.5 Räätälöintityönä kehitettyjen kokonaan uusien ohjelmien vuotuinen ylläpitomaksu on 20 % ko. ohjelman kehitysvaiheen toteutushinnasta. Mikäli räätälöinti kohdistuu olemassa olevaan Ohjelmistoon tai Valmisohjelmaan, korotetaan ko. ohjelman vuotuista ylläpitomaksua vastaavasti määrällä, joka vastaa 20 %:a räätälöinnin toteutusvaiheen hinnasta.
  17.5 Ylläpidon alkaminen, voimassaolo ja sen irtisanominen
  17.5.1 Ylläpidon alkamisajankohta mainitaan toimitus- ja ylläpitosopimuksessa.
  17.5.2 Ylläpitosopimus on voimassa 12 kk sopimuksen alkamisajankohdasta lähtien (sopimuskausi) ja jatkuu ilman kirjallista irtisanomista tai sopimuksen purkamista aina seuraavan sopimuskauden eteenpäin.
  17.5.3 Irtisanomisaika on vähintään Kaksi (2) kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkamista.
  17.6 Ylläpitopalvelun purkaminen
  17.6.1 Ylläpitopalvelu voidaan purkaa kohdassa 12.2 mainituilla perusteilla.
  17.6.2 Toimittajan ylläpitoon liittyvät velvollisuudet päättyvät välittömästi ylläpitopalvelun purkautuessa.
  17.6.3 Ylläpitopalvelun päättyessä sopimusvuodelle mahdollisesti jo suoritettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle takaisin.

Winpos / Nets Palveluehdot 14/13

(LIITE A0)

 

Lataa PDF muodossa

 1. Sopimuksen osapuolet
  Tämän sopimuksen osapuolet ovat Oy Winpos Ab:n Toimitus- ja Ylläpitosopimuksessa (Typs 14/13) mainittu Asiakas palvelun tilaajana ja Oy Winpos Ab (jäljempänä Toimittaja).

 2. Soveltaminen
  Näitä Palveluehtoja sovelletaan toistaiseksi tai määräajaksi tehtyyn sopimukseen, joka liittyy NETS Finland Oy:n tarjoamiin Varmennus-, keskitin- sekä ylläpitopalveluihin.
  Sopimuksen kohteena kulloinkin olevat palvelut on yksilöity toimitus- ja ylläpitosopimuksessa Typs 14/13.
  NETS Varmennuspalvelu (NVP) on NETS Finland Oy:n maksupäätteille tarkoitettu tiedonsiirto- ja reitityspalvelu, jonka avulla voidaan hyödyntää IP-pohjaista liikennöintiä korttitapahtumien online-varmennuksissa. Palvelun hyöty on, että online-varmennukset voidaan toteuttaa entistä nopeammin ja halvemmin.
  NETS Keskitinpalvelu (NKP) on NETS Finland Oy:n maksupäätteille tarkoitettu keskitetty ASP-pohjainen tiedonsiirto- ja pankkiyhteyspalvelu, jonka avulla voidaan hyödyntää IP-pohjaista liikennöintiä korttitapahtumien välityksessä. Keskitinpalvelua käyttävät yritykset ulkoistavat korttimaksuihin liittyvät back office-toiminnot NETS Finland Oy:lle. Tällä tavoin korttitapahtumat voidaan käsitellä keskitetysti jopa yhdellä pankkiyhteydellä, ja saadaan keskitetyt raportointipalvelut ja liittymät muihin järjestelmiin.
  WEB –raportointipalvelu antaa mahdollisuuden tarkkailla yrityksen maksupäätteiden rahavirtoja keskitetysti.
  XML -rajapinta maksupäätelaitteen ja kassajärjestelmän välillä on maksupääte-ohjelmamoduli joka mahdollistaa integroidun tiedonsiirron kassajärjestelmän ja maksupäätteen välillä.
  NETS Ylläpitopalvelu on toistuvaismaksun perusteella annettava maksupääteohjelmiston ylläpitopalvelu. Sopijapuolet määrittelevät ylläpitopalvelun kohteen kirjallisesti. Näissä palveluehdoissa ylläpitopalvelun kohdetta kutsutaan ohjelmistoksi.
  Sopimuksen piiriin eivät sisälly palvelun yhteydessä käytettävät tietoliikenneverkot, näiden liittymät ja päätelaitteet, ellei siitä ole erikseen sovittu. Lisäksi sopimus sisältää Asiakkaan nimeämälle henkilölle oikeuden Toimittajan Asiakastuen käyttöön edellyttäen, että Asiakkaalla on voimassa oleva ylläpitosopimus Winpos-ohjelmien osalta.

 3. Määritelmät
  Ohjelmiston uusi versio tarkoittaa uusilla toiminnallisilla piirteillä laajennettua ohjelmistoa.
  Ohjelmistopäivitys tarkoittaa useita asiakkaita varten tehtyä ohjelmiston version muutosta, jolla korjataan yleisesti tunnettuja virheitä. Ohjelmistopäivitys voi sisältää myös uusia toiminnallisia piirteitä.
  Ohjelmiston virheeksi katsotaan se, että ohjelmisto käytettäessä sitä Toimittajan määrittämässä käyttöympäristössä toimii oleellisilta osin toisin kuin määrityksissä, kuvauksessa tai käsikirjassa on esitetty tai ei muutoin vastaa sitä, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet.

 4. Palveluihin liittymisen edellytykset
  Katevarmennuspalvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta voimassa olevaa maksupäätesopimusta tilityspankkinsa kanssa. Lisäksi palvelun käyttäjän on sitouduttava Finanssialan Keskusliiton ja oman pankkinsa asettamiin maksupäätteen ja online-varmennuksen käyttöön liittyviin ehtoihin. Mikäli palvelua väärinkäytetään, NETS Finland Oy:lla on oikeus ja velvollisuus sulkea väärinkäyttäjät palvelun ulkopuolelle.
  Varmennuspalvelua varten NETS Finland kerää lokitietokantaansa kaikki transaktiot ja säilyttää niitä 3 kuukauden ajan tapahtuman tekohetkestä.
  Keskitinpalvelua varten NETS Finland kerää tietokantaansa kaikki transaktiot ja säilyttää niitä vähintään 9 kuukauden ajan tapahtuman tekohetkestä.

 5. Palvelujen sisältö
  5.1. Varmennuspalvelun sisältö ja taso
  NETS Varmennuspalvelu sisältää varmennussanomien välityksen asiakkaan maksupäätteen ja kortinantajan välillä. Palvelu on käytössä vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri (24/7 palvelu).
  Palvelu ei sisällä tietoliikenneyhteyksiä päätelaitteen ja NETS Finland palvelukeskuksen välillä.
  5.2. Keskitinpalvelun sisältö ja taso
  NETS Keskitinpalvelu on käytössä vuoden jokaisena pankkipäivänä, jolloin tapahtumat lähetetään pankkiin 24 tunnin sisällä niiden saapumisesta keskittimelle.
  Palvelun sisältö:
 6. Tapahtumien vastaanotto myyntipisteistä.
  2. Lähetysaineiston muodostus ja pankkilähetys.
  3. Varoluettelon nouto ja välitys myyntipisteille.
  4. Palauteaineiston nouto pankista
  5. Raportointi ja seuranta (www-raportointi)

5.3. Ylläpitopalvelun sisältö
Toistuvaismaksun perusteella annettava ohjelmiston ylläpitopalvelu kattaa:

 • Ohjelmisto virheiden korjaukset. Ohjelmiston virheen korjaaminen voi tapahtua esimerkiksi kiertämällä virhe tai toimittamalla Asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla virhe kierretään, mikäli tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja oleellista haittaa Asiakkaalle, taikka toimittamallaAsiakkaalle ohjelmisto- tai/ja parametripäivityksen yhteydessä päivitys, jolla virhe korjataan tai kierretään.
 • Mahdolliset ohjelmistopäivitykset ja niihin sisältyvät käyttöohjeet.
 • Help Desk puhelinpalvelua
  Toistuvaismaksun perusteella annettava ylläpitopalvelu ei sisällä:
 • Ohjelmistopäivitysten lähetys/toimituskuluja.
 • Uusia ohjelmaversioita.
 • Erikseen sovittuja tai asiakkaan haluamia muutoksia ohjelmistoon.
 • Ohjelmiston siirtämistä uudelle laitteelle tai uudelle käyttöjärjestelmälle
 • Laitteen, jossa ohjelmisto sijaitsee, huoltotoimenpiteitä.
  Jos todetaan, ettei Asiakkaan ilmoittaman virheen korjaaminen kuulu toistuvaismaksun piiriin, Toimittajalla on oikeus veloittaa virheen etsimisestä ja paikallistamisesta sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa Asiakasta sellaisesta toistuvaismaksun piiriin kuulumattoman virheen korjaamisesta, josta on sovittu.
  Jos Toimittaja toimittaa Asiakkaalle ohjelmistomuutoksen, Toimittajan on samalla toimitettava Asiakkaalle kyseistä muutosta vastaavat muutokset ohjelmistoon liittyvään dokumentaatioon.

 1. Ylläpitopalvelua koskevat muut ehdot
  6.1 Toimittajan yleiset velvollisuudet
  Toimittaja vastaa siitä, että ylläpitopalvelut tekee ohjelmistoon perehtynyt henkilö sekä että ylläpitopalvelu tehdään sopimuksen mukaisella tavalla sovitussa aikataulussa huolellisesti ja palvelun edellyttämällä ammattitaidolla. Ylläpitopalvelut tehdään toimittajan työmenetelmien mukaisesti.
  Koska ylläpitopalvelu tehdään pääsääntöisesti etätoimenpiteinä, Toimittajan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan ylläpitopalvelun edellyttämä tietoliikenneyhteys, ohjelmisto ja tietoturva.
  Toimittajan on dokumentoitava ylläpitopalvelun yhteydessä tekemänsä toimenpiteet asianmukaisesti ja Asiakkaan pyytäessä yksilöitävä tekemänsä toimenpiteet.
  Asiakkaan ylläpitopalveluihin liittyviä yhteydenottoja varten toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilönsä tai muut yhteystietonsa.
  6.2. Asiakkaan yleiset velvollisuudet
  Asiakkaan on huolehdittava siitä, että ylläpitopalvelua tekevät henkilöt pääsevät sovittuja ohjeita ja määräyksiä noudattaen käyttämään Asiakkaan laitteita ja ohjelmia ylläpitopalvelun tekemiseksi. Toimittajan pyynnöstä Asiakkaan on annettava ohjelmistoja koskevat hallussaan olevat ohjeet ja muut vastaavat asiakirjat toimittajan käyttöön ylläpitopalvelun tekemiseksi.
  Asiakkaan on luovutettava veloituksetta toimittajan käyttöön ylläpidossa tarvittavat tilat, tietovälineet ja muut laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen tarvittavat tarvikkeet.
  Ylläpitopalveluihin liittyvissä asioissa Toimittajaan ottaa yhteyttä sopimuksessa tai muuten kirjallisesti nimetty Asiakkaan yhteyshenkilö.
  Virheilmoituksen yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava ja ylläpitopalvelua tehtäessä pyydettäessä osoitettava miten virhe ilmenee. Toimittajan niin pyytäessä Asiakkaan edustajan on oltava tavoitettavissa ylläpitopalvelua tehtäessä.
  Koska ylläpitopalvelu tehdään pääsääntöisesti etätoimenpiteenä, Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan ylläpitopalvelun edellyttämä tietoliikenneyhteys, ohjelmisto ja tietoturva.
  Asiakas vastaa ohjelmistopäivitysten ja uusien ohjelmaversioiden käyttöönotosta ja asentamisesta käyttöympäristöönsä.
  6.3. Palvelutasot
  Ylläpitopalvelu tarkoittaa suoraa Help Desk tukea, joka sisältää:
 2. a) käytön opastusta
  b) toimittajan määrittämät ohjelmistojen etäpäivitykset
  c) mahdolliset ohjelmistopäivitykset ja niihin sisältyvän ohjeistuksen
  d) mahdollisten ohjelmistovirheiden selvittely ja korjauksen tämän sopimuksen mukaisesti
  e) mahdollisten sovellusongelmien selvittelyn ja teknisen tuen

Teknisessä tuessa ja ohjelmistovirheiden selvityksessä ja korjauksessa noudatetaan seuraavanlaista kiireellisyysluokitusta.
Kiireellisyysluokat määrittelevät tapahtuman ratkaisun kiireellisyyden käyttäjien, palveluiden ja järjestelmien näkökulmasta.
Kriittinen 1
Ohjelmistot eivät toimi. Vianselvitys alkaa heti.. Tavoiteratkaisuaika on niin nopeasti kuin mahdollista. Asiasta tulee tiedottaa asiakkaita välittömästä ja samalla kertoa siitä, miten ongelma ratkaistaan.
Vakava 2
Yksi maksupääte / myyntipiste ei toimi. Vianselvitys / korjaus aloitetaan 2h kuluessa. Tavoite ratkaisuaika on niin nopeasti kuin mahdollista.
Ei – Kriittinen 3
Yksittäinen toiminto ei toimi (toimimattomuus). Esimerkiksi tiettyä korttityyppia ei voi vastaanottaa etc. tyypillisesti esim. korttitaulu/parametriasia. Annetaan 8h kuluessa vastaus kuinka ja milloin asia hoidetaan. Tavoiteratkaisuaika on 3 vkon kuluessa.
Harmillinen 4
Ohjelmistovirhe/toimimattomuus, joka ei estä käyttöä, mutta hankaloittaa sitä. Annetaan viikon kuluessa vastaus kuinka ja milloin asia hoidetaan. Ratkaisu seuraavassa ohjelmaversiossa (3 kk:n kuluessa).
Toimittajalla on kuitenkin aina halutessaan oikeus korjata sellaiset pienet virheet, jotka eivät häiritse tuotteen käyttöä, sovitun kiireellisyysluokan edellyttämää korjausajankohtaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua virheilmoituksesta tai seuraavassa suunnitellussa ohjelmistopäivityksessä tai ohjelmaversiossa sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi.
Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle, milloin virheen selvittäminen aloitetaan ja milloin virhe on arviolta korjattu. Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä siirtää virheiden korjaukseen liittyvän huolto- ja ylläpitotehtävän suorittaminen erikseen sovittavaan myöhempään ajankohtaan.
Toimittaja raportoi palvelusta asiakkaalle ja tekee suoritetuista huolto- ja korjaustoimenpiteistä asianmukaiset merkinnät Asiakkaan käyttöön.
Toimittaja on velvollinen tiedottamaan Asiakasta mahdollisista saatavilla olevista ohjelmistopäivityksistä, jonka jälkeen päätös päivityksen suorituksesta kuuluu Asiakkaalle.
7. Immateriaalioikeudet
Ellei kirjallisesti ole sovittu, palveluihin sisältyvien ohjelmistojen sekä ylläpidon kohteena olevan ohjelmiston uusien versioiden, ohjelmistopäivitysten ja muiden muutosten tekijänoikeus kuuluu sille, jolle ohjelmiston tai ylläpidon kohteena olevan ohjelmiston tekijänoikeus kuuluu ja käyttöoikeus määräytyy kyseisen ohjelmiston käyttöoikeusehtojen mukaan. Toimitus- ja ylläpitosopimuksen perusteella Asiakas saa Toimittajan omistaman ohjelmiston käyttöoikeuden sitä koskevan sopimuksen tarkoittamassa laitteessa sekä oikeuden käyttää Toimittajan ylläpitopalveluita, siten kuin ohjelmistoa ja ylläpitoa koskevissa sopimusehdoissa on määrätty.
Ylläpitopalvelua tai ohjelmiston käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle eikä esimerkiksi laitteiston omistajan vaihdos oikeuta siten palvelun siirtoon taikka keskeytykseen.
8. Maksut ja laskutusperusteet
Palvelujen käytöstä laskutetaan kuuden (6) kuukauden jaksoissa etukäteen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelujen hinta indeksitarkistetaan automaattisesti vuosittain. Referenssinä käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä Internetissä julkaistua Yksityisen sektorin Työvoimakustannusindeksiä.
Toimittajalla on muista syistä oikeus muuttaa palvelujen hintaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen seuraavan sopimusjakson alkua. Saatuaan muutoksesta tiedon Asiakkaalla on 14 päivää aikaa kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään meneillään olevan sopimusajan päättyessä, mikäli Asiakas ei hyväksy hinnan korotusta.
Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannuksista, jotka johtuvat Asiakkaan toimittamasta väärästä aineistosta tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.
Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, toimittajalla on oikeus periä korkeinta sallittua viivästyskorkoa erääntyneelle suoritukselle.
Maksun viivästymisen perusteella Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Tästä on ilmoitettava kirjallisesti Asiakkaalle.
9. Oikeudet ja vastuut
Asiakas on vastuussa katevarmennuspalvelun käyttämisestä siten, että käyttö ei ole ristiriidassa voimassa olevien lakien ja asetusten kanssa eikä vastoin hyviä tapoja. Toimittajilla on oikeus muuttaa, täydentää tai poistaa palvelujen ominaisuuksia. Mikäli palvelujen ominaisuuksiin tulevat muutokset, täydennykset tai poistot edellyttävät muutoksia asiakkaan järjestelmissä, ilmoitetaan muutoksista hyvissä ajoin. Toimittaja ei vastaa näistä muutoksista mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Vahingonvastuista noudatetaan Toimittajan Yleisiä sopimusehtoja 14/13.
10. Sopimuksen voimassaolo, ainoastaan jos maksupääte on ostettu
Sopimus on sopimuksen hyväksymisestä alkaen voimassa 12 kuukauden määräajan ilman irtisanomisoikeutta. Sopimuksen määräajan päätyttyä sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi ja jatkuu kuuden (6) kuukauden sopimusjaksoissa, ellei jompikumpi osapuoli ole irtisanonut sopimusta päättymään vähintään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa ennen uuden kuuden (6) kuukauden sopimusjakson alkamista. Suoritettuja maksuja ei palauteta sopimuksen päättymisen yhteydessä.
Toimittajalla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus, jos asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskuaan kahden viikon kuluessa toisen perintälaskun lähettämisestä tai jos Asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja.
Toimittajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaan yhteyshenkilölle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaan astumista. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimuksensa päättyväksi uusien ehtojen astuessa voimaan.
11. Toimittajan alihankkijat
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen toteuttamiseen.
12. Sovellettavat ehdot
Näiden sopimusehtojen lisäksi palveluun sovelletaan soveltuvin osin Winpos Oy:n Yleisiä sopimusehtoja 14/13. Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja.

 

 

Winpos käyttää evästeitä tarjotakseen verkkosivujen toiminnallisuutta ja parantaakseen kokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän. Lue lisää tietoturvasivultamme.